Een Ongevallenverzekering verzekerd het financiële nadeel dat kan voortkomen uit een ongeval. in Nederland is dit normaal gesproken een sommenverzekering, of liever gezegd, bij een ongeval wordt een bepaald bedrag uitgekeerd. De hoogte van dit bedrag hangt af van het soort ongeval, en van de schade die daardoor wordt geleden.

Daarbij is de defenitie van een ongeval erg belangrijk. In normaal Nederlands is deze defenitie “Een plotseling voorval, dat van buiten het lichaam plaatsvindt op het lichaam van de verzekerde, en waarbij schade aan het lichaam van de verzekerde ontstaat die medisch vast te stellen is”. Je merkt hier al wel de term “van buiten het lichaam”. Dat wil zeggen dat ziektes (die in het lichaam zitten), niet als ongeval worden gezien.

Meestal vallen daar ook zaken onder als bloedvergiftiging, verdrinking, verstikking, bevriezing, enzovoorts. Je merkt aan deze opsomming al wel, dat zowel lichamelijke schade als het overlijden door een ongeval een uitkering tot gevolg kunnen hebben.

Vier soorten

Er zijn binnen de Ongevallenverzekering vier soorten te onderscheiden, dit worden rubrieken genoemd, waarbij voornamelijk de vorm en hoogte van de uitkering zullen verschillen.

Rubriek A

Een (éénmalige) uitkering bij overlijden als gevolg van een ongeval.

Rubriek B

Een (éénmalige) uitkering bij blijvende invaliditeit, waarbij de hoogte van de uitkering afhangt van de mate van invaliditeit. Stel je kan na een ongeval je linkerarm niet meer gebruiken. Je bent rechts, en gebruikt je arm niet of nauwelijks voor je werk. De uitkering zal lager zijn dan wanneer je de rechterarm niet meer kunt bewegen.

Rubriek C

Een periodieke uitkering, bijvoorbeeld maandelijks bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Je bent bijvoorbeeld tijdelijk niet in staat om je rechterarm te bewegen, maar na een jaar revalidatie kan je de rechterarm weer volledig gebruiken. Je bent dus tijdelijk invalide, en krijgt dus tijdelijk een uitkering.

Rubriek D

Een uitkering per dag bij opname in het ziekenhuis.

Verschillen

De Ongevallenverzekering overlapt gedeeltelijk de Arbeidsongeschiktheidsverzekering en zelfs de Autoverzekering.

Rubriek D

De Arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt ook het gevolg van ongevallen. Echter de Ongevallenverzekering dekt niet de arbeidsongeschiktheid als gevolg van een slopende ziekte. Daardoor is de premie voro een Ongevallenverzekering beduidend lager dan de premie voor een Arbeidsongeschiktheidverzekering.

Rubriek D

Vaak, of zeg maar liever meestal, zit bij de autoverzekering ook een Ongevallenverzekering. Er is echter een groot verschil. Bij een Ongevallenverzekering is het gevolg van alle ongevallen gedekt (behoudens eventuele uitsluitingen), bij het ongevallengedeelte van de Autoverzekering is alleen de schade gedekt als gevolg van een ongeval met de verzekerde auto.