Belangrijke leentermen

Om goed te kunnen begrijpen wat een lening inhoud, moet u kennis van zaken hebben. Er worden veelal termijn gebruikt die we alleen bij financiële producten terugzien. Om u inzicht te geven in wat deze termen eigenlijk inhouden willen wij u zo goed mogelijk informeren. De belangrijke leentermen zetten wij daarom voor u overzichtelijk bij elkaar. Er zijn een aantal algemene belangrijke termen die ook in andere branches gebruikt worden, maar daar net een andere betekenis kunnen hebben, vandaar dat we die hier ook voor u benoemen.
Belangrijke leentermen
ESIC Formulier
Variabele Rente
Kredietlimiet
JKP (Jaarlijks Kostenpercentage)
Aflossing
Aflossing is niets meer of minder dan het vooraf afgesproken geldbedrag dat je terugbetaald aan de bank of kredietverlener, daar waar je een lening of hypotheek afgesloten hebt. Niet altijd hoeft dit een vast bedrag te zijn die je periodiek terugbetaald. Sommige leenvormen – zoals het doorlopend krediet – geven de klant ruimte om zelf te bepalen wanneer en hoeveel zij aflossen. Door geld af te lossen verlaag je in elk geval altijd het bedrag dat je hebt geleend. Aflossing betekent in de financiële wereld letterlijk het ‘terugbetalen van een geldlening’. Bij sommige vormen van lenen hoef je geen geld af te lossen maar betaal je in de plaats daarvan rente. Echter zijn deze leenvormen tegenwoordig niet meer af te sluiten.
Achtergestelde lening
Wanneer spreekt men van een achtergestelde lening? Hiervan kan je spreken wanneer indien een schuldeiser, wanneer de lener failliet gaat, achtergesteld wordt t.o.v. van gewone schuldeisers. Een achtergestelde geldlening heeft alleen voorrang t.o.v. van vennoten, aandeelhouders of zogenoemde inbrengers
Afsluiten
Afsluiten is een begrip die in het financiële circuit duidt op het aangaan van een overeenkomst. Je komt bijvoorbeeld met de bank overeen dat je onder bepaalde voorwaarden geld leent en dit terugbetaald in vaste termijnen. Voordat je leent is het raadzaam om bij jezelf af te vragen hoeveel je iedere maand kan terugbetalen en voor hoe lang. We raden je aan om zo goedkoop mogelijk te lenen. 0.1% renteverschil tussen 2 aanbieders lijkt dan niet zo veel, maar wanneer je een hypotheek afsluit voor de duur van 30 jaar, kan het verschil in rentekosten aanzienlijk zijn. Vraag daarom altijd meerdere offertes aan bij meerdere aanbieders en vergelijk deze op rente maar ook op de voorwaarden. Ook moet je alleen in zee gaan met een aanbieder die over een AFM vergunning beschikt.
Aftrekbare rente
Aftrekbare rente is de rente die je kunt aftrekken van de belasting. In Nederland kan men de rente van hypotheken aftrekken. Dit noemen we aftrekbare rente. Echter kan men de rente van consumenten leningen niet van de belasting aftrekken. De hypotheekrenteaftrek is een groot discussiepunt in de Tweede kamer. Tegenstanders willen deze afschaffen. Overigens geldt de aftrek maar voor één woning, de woning waarin wordt gewoond (de hoofdwoning). Heb jij recht op hypotheekrenteaftrek? Informeer daarvoor bij je belastingconsulent.
Autoriteit Financiële markten (AFM)
Wat is de Autoriteit Financiële Markten? Dit is een onafhankelijke organisatie die wordt afgekort met ‘AFM’ en toezicht op de financiële markten in Nederland houdt. De instantie richt haar toezichtfunctie op lenen, verzekeren, beleggen en sparen. De AFM moet ervoor zorgen dat het vertrouwen in de financiële markt door de consument alsmede de overheid blijft bestaan. Zij houdt de geldstromen in de gaten, houdt streng toezicht op de wijze waarop de consument wordt geïnformeerd en er wordt op toegezien dat partijen hun verplichtingen nakomen. De AFM voert overheidstaken uit maar is een geheel onafhankelijk bestuursorgaan.
BKR
Wat is het BKR? Dit wordt ook wel voluit het Bureau Krediet Registratie genoemd. In het systeem van het BKR worden gegevens van consumenten bijgehouden die een lening hebben afgesloten. Het BKR is in het leven geroepen om consumenten te helpen tegen het aangaan van teveel of anderzijds het afsluiten van te hoge leningen. Meer dan 10 miljoen Nederlandse consumenten zijn geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie. De mensen die hun leenverplichtingen gedurende 3 maanden of langer niet zijn nagekomen, worden negatief geregistreerd. Een negatieve registratie noemt men ook wel een codering. Op dit moment staan ongeveer 600.000 mensen met een codering in de database van het BKR. Zij kunnen geen nieuwe of extra lening afsluiten. Banken en kredietverstrekkers zijn verplicht om deelnemer te zijn bij deze organisatie. Zij kunnen de gegevens inzien van consumenten die een lening willen afsluiten bij hen. Aan de hand van het leen- en aflosbedrag dat bekend is van consumenten, kunnen banken en kredietverleners bepalen of er een lening kan worden verstrekt. Het BKR beschermt dus de consument en de financiële instellingen. Een BKR codering blijft 5 jaar staan.
BKR code
De BKR code noemt men ook wel een BKR codering of gewoon een negatieve registratie. Het Bureau Krediet Registratie registreert elke consument die een lening heeft afgesloten. Je krijgt pas een codering indien je een betalingsachterstand oploopt. Dit gebeurt echter niet zomaar. Daarvoor wordt je hierover geïnformeerd, zodat je de kans hebt om de betalingsachterstand ongedaan te maken. Het BKR hanteert verschillende coderingen die elk een situatie aanduiden. Zo betekent de code ‘A’ dat je een achterstand hebt en gebruikt de BKR cijfers om aan te duiden hoe zwaar de achterstand is. De cijfers variëren van 1 tot en met 4. Codering A1 is de minst zware codering terwijl codering A4 aangeeft dat de consument met een betalingsachterstand onbereikbaar is. Code H betekent dat de achterstand herstelt is.
Bankgarantie
Bankgarantie betekent dat een bank duidelijk verklaart dat deze voor betalingen van geldbedragen garant staat aan begunstigden, in dit geval vaak spaarders. De bank in kwestie die een bankgarantie geeft, doet dit alleen onder strikte voorwaarden. Er moet wel degelijk een situatie ontstaan die aanleiding geeft om als klant gebruik te maken van de bankgarantie. Een voorbeeld van bankgarantie ten behoeve van de klant is die van een leverancier van bepaalde goederen die de zekerheid wil hebben dat zijn klant betaalt, dus zijn betalingsverplichtingen nakomt.
BKR score
Banken en andere financiële organisaties kunnen bij de BKR een verzoek indienen om inzicht te krijgen in het leen- en aflosgedrag van consumenten. Een BKR score houdt in dat dit gedrag met dat van leeftijdsgenoten wordt vergeleken. De score geeft de aanvrager inzicht in het risico dat zij lopen indien je bij hen een lening afsluit. Wil je achterhalen of het risico bij jou hoog of juist laag is? Je kunt je BKR score achterhalen door deze gewoon zelf bij het BKr aan te vragen. Dit kan schriftelijk maar het is ook mogelijk om gewoon je BKR score via je eigen bank aan te vragen. Je betaalt daarvoor een eenmalig bedrag.
Boeterente
Wat is boeterente? Men betaalt boeterente indien er een extra bedrag wordt afgelost of een hypotheek wordt opengebroken. Deze boeterente is niet een extra manier om de consument geld afhandig te maken. Het is namelijk een compensatie van de kosten die door je hypotheekverstrekker wordt gemaakt. Je kunt het zien als een vergoeding voor de inkomsten die worden gemist. Veel consumenten nemen deze boete echter voor lief, aangezien zij op de langere termijn juist financieel profiteren van het openbreken van een bestaande hypotheek of een versnelde aflossing. Het openbreken van een hypotheek kan verstandig zijn wanneer de hypotheekrente sterk daalt. Het versneld aflossen is soms raadzaam wanneer je persoonlijke situatie veranderd, bijvoorbeeld omdat je gaat scheiden. Je kunt achterhalen hoeveel boeterente je betaalt door je hypotheekakte erbij te nemen. Bij vragen neem je contact op met je hypotheekadviseur.
Bouwdepot
Een bouwdepot is een depot van waaruit je de aannemer betaalt bij een nieuwbouwwoning, naarmate de bouw vordert. Een gedeelte van de hypotheek die je hebt afgesloten blijft in dit depot zitten, daarmee betaal je de aannemer. Je ontvangt een rentevergoeding over dit bedrag in het depot.
Boetevrij aflossen
Bij sommige banken is het mogelijk om leningen versnel en boetevrij af te lossen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij leningen met een variabele rente. Deze kan je altijd in 1 keer aflossen en daarvoor hoef je geen boete te betalen. Soms is het ook mogelijk om een keer per jaar een gedeelte extra af te lossen. We raden je in elk geval aan om de voorwaarden van je lening of hypotheek nauwkeurig door te nemen, voordat je extra aflost.
Consumptief Krediet
Consumptieve kredieten zijn leningen die je afsluit om bepaalde goederen mee aan te schaffen. Je wilt bijvoorbeeld een financiering afsluiten om een auto te kopen, een keuken aan te schaffen of iets soortgelijks. Consumptieve kredieten zijn bijvoorbeeld doorlopende kredieten, persoonlijke leningen, huurkoop maar ook koop op afbetaling is een vorm van consumptief krediet.
Converteerbare lening
Wat is eigenlijk een converteerbare lening? Dit zijn geldleningen die kunnen worden omgezet in aandelen die op een vooraf afgesproken tijdstip worden omgezet. Degene die de lening verstrekt, ook wel leninggever genoemd, kan op een bepaald moment besluiten om gebruik te maken van dit recht. Zodoende maakt de leninggever van het vreemd vermogen eigenlijk eigen vermogen van de desbetreffende organisatie of onderneming.
Creditcard
Wat is een creditcard? Dit wordt ook wel eens een kredietkaart genoemd en het is een pas waarmee particulieren (maar ook geschikt voor zakelijk gebruik) aankopen kunnen doen. Degene die een betaling doet met een creditcard betaalt pas achteraf. Je kan deze kaarten zien als een persoonlijke lening. Je beschikt immers op het moment dat je de betaling doet niet over dat geld maar betaald deze lening daarna pas terug. Je kan met een creditcard ook online betalingen doen, bijvoorbeeld in een webshop. Meestal betaal je jaarlijks een vast bedrag voor het gebruik. Maak je gebruik van aflossen in termijnen? Dan betaal je extra rente hierover. Neem je geld op bij een bankautomaat, dan betaal je een vast bedrag per pintransactie.
Depositogarantiestelsel
Wat is een depositogarantiestelsel? Dit is een stelsel dat bescherming biedt voor geldtegoeden van houders van bankrekeningen. Wanneer een bank failliet gaat, geniet de gebruiker van een bankrekening bescherming. Vrijwel ieder land in de EU heeft wel een dergelijke constructie die lijkt op het Nederlandse depositogarantiestelsel.
Doorlopend krediet
Wat is een doorlopend krediet? Dit is een vorm van een consumptief krediet. Opvallend is dat de leensom (dus het geld dat is geleend en gebruikt) telkens weer kan worden opgenomen indien het geheel of gedeeltelijk is terugbetaald. Alleen over het geldbedrag dat is opgenomen betaalt de lener rente. Deze rente is meestal variabel. Dat wil zeggen dat dit kan stijgen of juist in het voordeel van de klant kan dalen. Het voordeel van deze leenvorm is dat er geen looptijd wordt vastgesteld. Men is dus niet verplicht om binnen een bepaalde periode de schuld af te lossen. Dit kan ook een nadeel zijn, want het ontbreken van die verplichting kan ertoe leiden dat mensen lang met een schuld blijven zitten en dus gedurende een lange periode rente betalen. Het voordeel is echter dat men altijd boetevrij versneld kan aflossen.
Effectieve rente
Wat is de effectieve rente? Dit is de rente op spaarrekeningen of op deposito’s die het rendement aangeven. Dus dat wat je deposito of spaarrekening je daadwerkelijk oplevert. De bank geeft aan wat de nominale rente is, dus de hoogte van de rente die je mag verwachten. Soms ligt de effectieve rente zelfs boven de nominale rente en levert de spaarrekening of deposito je meer op. Stel, de nominale rente is 2 procent per jaar en deze wordt uitgekeerd per kwartaal over het bedrag. Dan krijg je een 1/4 deel van 2 procent uitgekeerd. Deze rente komt bij je spaargeld of deposito op, dus het kwartaal daarna krijg je weer een 1/4 deel rente uitgekeerd en deze rente krijg je ook over het voorgaande rentebedrag dat je hebt ontvangen. We noemen dit ook wel het rente-op-rente effect.
Eigenwoningforfait
Wat is eigenwoningforfait? Dit is een Nederlandse regeling voor de wet Inkomstenbelasting 2001. Dit wordt gezien als een z.g. fictief inkomen. Dit inkomen is de woningbezitter verplicht om bij het inkomen uit werkzaamheden en woning op te tellen. De overheid beschouwt het wonen zonder de betaling van huur als inkomen in natura. Het komt erop neer dat in dit geval het belastingvoordeel dat men heeft indien men een eigen woning heeft, kleiner is dan het voordeel van enkel de hypotheekrenteaftrek.
Euribor
Wat betekent Euribor? Dit is een samenvoeging van de Euro Interbank Offered Rate. Het staat voor afspraken tussen banken in Europa, die elkaar leningen verstrekken tegen een gemiddeld rente tarief.
Flitskrediet
Een flitskrediet is een lening met een zeer korte looptijd en wordt gebruikt door mensen die eventjes krap bij kas zitten. Men kan deze kleine leningen online aanvragen en doorgaans staat het geld al binnen enkele uren op de rekening, vermits men de benodigde papieren meestuurt. Flitskredieten liggen nogal onder vuur, aangezien ze duur zijn en mensen door deze leningen vaak verder in de schulden komen. Om te kunnen lenen moet je voldoen aan strenge voorwaarden. Zo moet je minimaal 21 jaar oud zijn, over vast werk beschikken, in Nederland woonachtig zijn en geen BKR codering hebben. Het leenbedrag moet je daarnaast meestal binnen 21 dagen tot maximaal 30 dagen weer terugbetalen. Je kan al lenen vanaf €100 en tot maximaal €750 bij de meeste aanbieders. Het aantal aanbieders in Nederland is trouwens nihil. De meeste aanbieders werken vanuit het buitenland.
Financial lease
Financial lease is een term die veel terugkomt in de financiele sector. Maar wat is Financial lease nou precies? Financial lease is gewoon een financieringsovereenkomst. Meestal wordt dit gebruikt door consumenten, maar ook bedrijven, die een auto willen laten financieren. De leaser betaalt een vast periodiek bedrag en houdt zich aan de leasetermijnen. Komen de leaser en lessor (dit is de leasemaatschappij) overeen? Dan wordt de auto in dit geval ter beschikking gesteld. Leasen is een vorm van lenen waarbij de lessor in feite eigenaar blijft -juridisch eigenaar- van het product. Er zijn veel verschillende leasevormen waarvan Financial lease de bekendste is.
Huurkoop
Wat is huurkoop? Huurkoop is eigenlijk gewoon een lening. Bij deze leenvorm worden rente, looptijd en aflossing altijd van te voren vastgelegd. De rente verandert niet maar staat vast. Huurkoop lijkt wel wat op een andere leenvorm namelijk de persoonlijke lening. Kies je voor huurkoop? Dan ontvang je een akte waarin alle belangrijke voorwaarden staan. Zo vind je daarin de volledige verkoopprijs en het eigendomsvoorbehoud. In dit voorbehoud staat o.m. waaraan je als koper moet voldoen om volledig eigenaar te kunnen worden van het product. Je bent pas eigenaar als je het volledige geldbedrag hebt terugbetaald.
 Hypotheek
Iedereen weet wel wat een hypotheek is. Kenmerkend voor de hypotheek is dat deze uit diverse onderdelen bestaat. Zo is er het bedrag dat je leent en daarover betaal je rente. Er wordt afgesproken op welke wijze je de hypotheek aflost (looptijd) en je woning geldt als onderpand voor de bank. Kun je de hypotheek niet meer aflossen? Dan heeft de bank altijd het recht om de woning te verkopen via de veiling. Woningen die worden geveild brengen echter altijd minder geld op. In de meeste gevallen schiet de bank er dus bij in. Er zijn heel veel verschillende hypotheekvormen. Teveel om allemaal hier op te noemen. De meest bekende daarvan is de annuïteitenhypotheek. Met deze hypotheekvorm los je 100% af. Voorheen werden er ook aflossingsvrije hypotheken afgesloten. Men betaalde alleen rente en geen aflossing. Deze hypotheken zijn door de overheid verboden aangezien ze als zeer risicovol worden aangemerkt. In Nederland werkt het hypotheeksysteem nogal anders dan in onze buurlanden. In Duitsland bijvoorbeeld zijn hypotheeknemers verplicht om 20% van het maximale leenbedrag zelf in te leggen indien men een woning koopt.
IBAN
Wat is IBAN?
IBAN betekent letterlijk International Bank Account Number. IBAN is in feite een internatiobale rekeningnummer en dus te gebruiken door heel Europa. De IBAN bevat de bank, het land en de rekening. Het overmaken van geld wordt hierdoor stukken gemakkelijker gemaakt.
Jaarlijks kosten percentage
Wat betekent het jaarlijks kosten percentage? Deze term wordt weinig door de gewone consument gebezigd maar het is toch een belangrijk begrip in de financiële wereld. Op iedere geldlening wordt namelijk een jaarlijks kostenpercentage toegepast. In dit kostenpercentage worden de totale kosten de leningen verwerkt. De kosten zijn bijvoorbeeld de rente en andere bijkomende kosten zoals afsluitkosten of advieskosten. Het jaarlijks kosten percentage vertelt je dus hoeveel je maandelijks moet terugbetalen indien je een hypotheek of lening afsluit.
Krediethypotheek
Wat is een krediethypotheek? Deze hypotheekvorm kan je wel vergelijken met het doorlopend krediet. Want ook de rente bij deze hypotheekvorm is altijd variabel. Wel is deze doorgaans minder hoog dan bij het doorlopend krediet. Je woning dient namelijk als onderpand voor de bank, daarom is het risico voor de uitlener minder groot. Je betaalt bij een krediethypotheek alleen rente. Je kunt de overwaarde van een huis op deze manier benutten door het om te zetten in een lening. Je kan dit ook gebruiken om je pensioen mee aan te vullen.
Kifid
Als je als consument bepaalde klachten hebt over een lening of een andere financieel product, of een geschil met een aanbieder daarvan, dan heb je de mogelijkheid om dit probleem aan te kaarten bij het Kifid. Dit is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Je kan bij deze organisatie terecht met allerlei klachten en/of geschillen en over producten zoals hypotheken, verzekeringen, leningen en ook beleggingen. Je kunt bij deze instelling ook terecht indien bijvoorbeeld schade door je verzekeraar niet goed afgehandeld wordt.
Klantenkaart
Wat is een klantenkaart? We zien de laatste tijd dat alsmaar meer bedrijven en ook winkels de klanten klantenkaarten geven. Een goed voorbeeld is de IKEA klantenkaart. Met bepaalde kaarten is het mogelijk om een product aan te schaffen en pas later te betalen. In feite zijn klantenkaarten daarom creditcards. Je maakt gebruik van uitgestelde betaling maar betaalt daarvoor wel de hoofdprijs in de vorm van rente. Je kan pas opnieuw een aankoop doen indien je de rekening volledig hebt terugbetaald.
 Kredietverstrekker
Wat is een kredietverstrekker? Dit kan een instantie of een bedrijf zijn dat geld verstrekt aan iemand die een lening aanvraagt. Dat is een kredietverstrekker. Soms noemen banken zichzelf ook wel een kredietverstrekker maar in de meestal gevallen zijn het bedrijven die via een bank als soort van tussenpersoon optreden voor de klant.
Leenbedrag
Het leenbedrag is datgene wat je maximaal kan lenen. De verstrekker van het krediet of de bank houdt rekening met allerlei factoren en die zijn van invloed op de hoogte van het leenbedrag. Zo let men op het soort dienstverband dat je hebt, de woonsituatie (koophuis of huurhuis), eventuele alimentatie dat je moet betalen, de gezinssituatie, de leeftijd en het leendoel. Dus waarvoor je het geld nodig hebt.
Lenen
Wat betekent de term lenen? Mensen lenen meestal alleen geld indien hun eigen vermogen (spaargeld) het niet mogelijk maakt om iets te kopen of aan te schaffen. Meestal wordt geld geleend voor de aanschaf van duurdere zaken. Zo sluit men een hypotheek af voor een nieuwe woning, leent men geld voor de aanschaf van een auto of vraagt men een krediet aan om een verbouwing mogelijk te maken. Voor grotere uitgaven sluit men doorgaans een hypotheek af bij een bank. Er zijn veel soorten leningen met elk hun eigen voorwaarden. Zo kan je al kleine bedragen lenen vanaf 100 euro (minileningen) tot doorlopende kredieten met een leenbedrag van 50.000 euro of hoger. Ook zijn er veel verschillende hypotheekvarianten.
Levenhypotheek
Een levenhypotheek is niets anders dan een soort verzekering, waarmee je kapitaal opbouwt door beleggingen te laten doen. Je ontvangt daarvoor een vast rentebedrag en de looptijd staat ook vast. Wel is het zo dat er met deze hypotheek een redelijk laag garantiekapitaal is. Je ontvangt als verzekerde een gedeelte van de winst. We noemen dit ook wel winstdeling. Deze hypotheekvorm wordt overigens vrijwel nooit meer afgesloten naar ons weten. Niet in Nederland in elk geval, maar misschien wel in een andere vorm.
Looptijd
De betekenis van de term “looptijd” houdt in dat er een termijn wordt gesteld waarin de lener het geld moet terugbetalen. Samen met de kredietverstrekker spreek je af hoe lang deze looptijd is. Dit is mede afhankelijk van de rente, de maandtermijnen en de hoogte van het bedrag dat je leent. Zo bestaan er echter ook leenvormen waarbij geen looptijd wordt vastgesteld. Dit is het geval met het doorlopend krediet en ook bij het WOZ krediet. Natuurlijk kan je met het doorlopend krediet wel met jezelf afspreken dat je dit binnen een bepaalde tijd weer aflost, maar het geld dat je hebt afgelost kan je altijd weer opnemen. Zodoende kan je zelf de looptijd bepalen. Kredietverstrekkers hanteren wel een zogenoemde theoretische looptijd voor dit soort kredieten. Aan de hand daarvan kan je min of meer achterhalen hoeveel de lening je ongeveer kost. Al is dit ook weer afhankelijk van de rente, want deze is variabel. Kenmerkend voor leningen zonder looptijd of met variabele rentetarieven is dat je nooit van te voren weet hoeveel een dergelijke lening je op het eind van de rit kost. Bij hypotheken wordt wel van te voren vastgelegd hoe lang de looptijd duurt. Voor de meeste hypotheken geldt tegenwoordig dat de maximale looptijd 30 jaar is.
Maximale rente
Wat is de maximale rente? Alle Nederlandse Kredietverstrekkers zijn dan wel tot in een bepaalde mate vrij om de rentepercentage voor leningen te bepalen. Toch is dit aan regels gebonden. Zo mag dit percentage nooit hoger zijn dan de maximale rentepercentage. Onze Nederlandse overheid heeft daarvoor bepaalde renteregels opgesteld. Op dit moment geldt er een maximale rentepercentage van 15% op alle leenvormen. Dit zijn o.a. het doorlopend krediet, persoonlijke lening, minikredieten, roodstand, koop op afbetaling, creditcard.
Minilening
Wat is een minilening? Een minilening is een redelijk populaire manier van geld lenen. Het kenmerkt van deze leningen is vooral dat het op zeer kleine leenbedragen gaat en de looptijd zeer kort is. Je kan al lenen vanaf 50 euro en meestal tot maximaal 300 euro. Bij sommige minilening aanbieders kan je nog iets meer lenen. Bij normale leningen is een gangbare, minimale looptijd een jaar. Bij minileningen moet je het geld echter al binnen enkele dagen weer terugbetalen met een maximale looptijd van 30 dagen. Je betaalt bij deze leningen geen rente maar administratiekosten en behandelingskosten. Houd er rekening mee dat je, indien je deze kosten omrekent naar rente, je in verhouding veel duurder uit bent dan bij normale leningen. Met een minilening heb je de mogelijkheid om een periode te overbruggen waarin je geld tekort hebt. Veel mensen hebben op het eind van de maand een beetje geld tekort. Zij sluiten deze leenvorm af om in de nieuwe maand, zodra er weer inkomen is, de lening terug te betalen.
Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt bedoeld dat jouw geldverstrekker je zekerheid geeft dat een hypotheekschuld altijd, onder bepaalde voorwaarden, wordt terugbetaald. Kan je bijvoorbeeld de hypotheekschuld niet meer opbrengen? Bijvoorbeeld omdat je gaat scheiden van je partner, werkloos raakt, arbeidsongeschikt of een daling van je inkomsten hebt? In dat geval kan je rekenen op de hulp van de NHG, de Nationale Hypotheek Garantie. Deze instantie zal er alles aan doen om je woning voor jou te behouden. Is dit niet mogelijk, dan neem de NHG je schuld over onder bepaalde voorwaarden. Sluit je ene hypotheek met NHG af, dan zal je meestal wat minder rente betalen maar daartegenover wel eenmalige, extra kosten.
Offerte
Wat is een offerte? Een offerte kan je in feite zien als een formeel aanbod waartoe degene die de offerte ontvangt een overeenkomst kan sluiten. Een offerte wordt altijd alleen op verzoek van een bedrijf of een klant opgesteld. Offertes kunnen gaan over diensten zoals reparaties, de bouw van een nieuwe woning of de aanschaf van een verzekering of ander product. Je kunt met een offerte de prijzen van meerdere aanbieders met elkaar vergelijken. In de financiële sector is het heel gewoon om bij meerdere aanbieders van financiële producten offertes op te vragen en deze met elkaar te vergelijken.
Oversluiten
Met regelmaat komt het voor dat mensen meerdere leningen hebben afgesloten. In die gevallen loont het vaak de moeite om alle leningen over te sluiten naar één lening. Aangezien veel kleine leningen voor hogere kosten zorgen en je voor één grote lening meestal een lagere rente kan bedingen. Bij het oversluiten van meerdere leningen naar één grote lening heeft als voordeel dat je meer inzicht in je administratie krijgt en bespaart op de rentekosten. Ook kiest men vaak voor het oversluiten van een lening naar een andere aanbieder wanneer deze gunstiger rentetarieven biedt of gunstiger voorwaarden. In sommige gevallen betaal je een boete wanneer je een lening binnen de looptijd overzet naar een andere aanbieder.
Overwaarde
Overwaarde, dat wil iedere woningbezitter wel hebben. Overwaarde op een woning krijg je wanneer de woningwaarde stijgt. Je hebt een woning voor een lagere prijs aangekocht terwijl die nu meer waard is geworden. Het betekent dus dat indien je de woning nu verkoopt, deze meer opbrengt dan het geldbedrag dat je er zelf voor hebt betaald. In de laatste jaren zijn de waardes van woningen echter aanzienlijk gedaald. Minder mensen dan voorheen verkopen hun woning daardoor met winst door. Zelf kan je overigens ook overwaarde creëren. Je lost gewoon je hypotheek versneld af. Je schuld daalt hierdoor. Daardoor zal de waarde van je huis hoger zijn dan de hypotheekwaarde.
Persoonlijke lening
Je kan als consument geld lenen met een persoonlijke lening. Je kiest in het geval van de persoonlijke lening automatisch voor veel zekerheid. Je krijgt het geldbedrag in één keer op je rekening gestort. Maandelijks betaal je een vast geldbedrag en daarmee los je de lening af. In dit maandbedrag zijn zowel de rente als de aflossing verwerkt. Het grote voordeel van lenen met een persoonlijke lening is dat je altijd weet hoeveel geld je maandelijks moet betalen en wanneer de lening in zijn totaal is afgelost. Je maandbedrag zijn dus bekend alsmede de looptijd. Je weet ook hoeveel zo’n geldlening je in totaal kost. Je spreekt altijd gezamenlijk met de kredietverstrekker af hoeveel je leent. Je spreekt ook de lengte van de looptijd af. Zo is deze lening bijvoorbeeld een populaire leenvorm voor degenen die een nieuwe auto willen financieren. Je kan de looptijd van de lening op de levensduur (economische levensduur) van de auto afstemmen. Des te minder rente je betaald, des te goedkoper de lening. Over het algemeen betaal je bij hogere leenbedragen minder rente dan bij lagere leenbedragen. Je mag niet tussentijds boetevrij versneld aflossen.
Postorderkrediet
Wat is een postorderkrediet en waarvoor wordt dit type krediet gebruikt? Het postorderkrediet wordt in de volksmond ook wel eens gewoon een verzendhuiskrediet genoemd. Het is een goederenkrediet. Dit betekent dat je producten of goederen koopt en deze pas achteraf betaald, in termijnen. Per maand betaal je een gedeelte aflossing en rente. Bekende warenhuizen in Nederland bieden dit soort krediet aan, zoals IKEA, Wehkamp of Neckerman. Je bestelt online en betaald iedere maand een gedeelte van de kosten hiervan terug. Over het algemeen is deze vorm van lenen zeer duur. Kijk niet raar op als het product dat je op deze wijze aanschaft op het eind van de rit 12% duurder uitvalt of soms hoger. De maximale toegestane rente is 15%.
Prospectus
Een prospectus is een document die verplicht is indien er een zogenoemde emissie plaatsvindt van financiele producten. Deze wordt bij o.a. beleggingen, aandelen en obligaties opgesteld. Hierin worden de voorwaarden benoemd. Men neemt op basis van de prospectus een beslissing. Soms wordt dit document ook gebruikt als zijnde financiële bijsluiter. Een prospectus worden onder andere de volgende zaken benoemd:
Eventuele risico’s die bijvoorbeeld beleggers kunnen lopen indien ze op een aanbieding ingaan. Hoe effecten die worden aangeboden worden gekocht en eventueel verkocht kunnen worden in de toekomst. De kosten van een aanbieding. De wijze waarop men de waarde van een effect vaststelt. Informatie over rentes over vergoedingen die worden uitgekeerd aan een belegger. Hoe gezond een bedrijf is dat effecten verkoopt. Uitleg over personen die een bedrijf besturen en effecten uitgeven.
Provisie
Wat provisie is?  Dit kan je zien als een beloning voor bepaalde diensten die worden verleend. Meestal ontvangen degenen die als tussenpersoon voor financiële instellingen werken, een bepaald percentage van de omzet die wordt gegenereerd indien zij klanten aanleveren.
Rentevaste periode
Rente is een vergoeding die kredietverstrekkers en banken ontvangen indien zij geld aan anderen uitlenen. Hoeveel rente zij vragen is afhankelijk van veel factoren, onder andere van de hoogte van de inflatie en tegen welke vergoedingen zij zelf geld kunnen lenen. Indien je een hypotheek afsluit dan is de rentepercentage die je moet betalen van belang. De rentekosten nemen het grootste gedeelte van de woonlasten namelijk voor rekening. Laat je de rente gedurende de looptijd vastzetten, dan zal je niet de negatieve gevolgen van een eventuele rentestijging merken. Veel mensen kiezen daarom voor een rentevaste periode indien ze een hypotheek afsluiten. Doorgaans betaal je gemiddeld iets meer rente dan bij hypotheekvormen waarbij je de rentepercentage niet vastzet. Maar je loopt met een rentevaste periode geen risico.
Rente
Rente wordt ook wel eens interest of intrest genoemd. Het is een vergoeding die de kredietgever ontvangt indien het geld uitleent. Als consument kan je zowel rente betalen als rente ontvangen. Rente ontvang je bijvoorbeeld indien je geld op een spaarrekening zet. Dit noemen we spaarrente. Je betaalt niet alleen rente over een hypotheek maar ook indien je geld leent om producten te kunnen aanschaffen, zoals met het postorderkrediet of doorlopend krediet. Over de schuld betaal je een bepaald rentepercentage. Dus: rente is een vergoeding voor de uitlener van geld. Je kunt rente ook wel zien als een soort huur die je betaald in ruil voor een financiële dienst. Rente heeft echter meer functies. Zo wordt hiermee voorkomen dat consumenten en bedrijven te laat hun schuld terugbetalen. Wacht je langer met terugbetalen, dan zie je dit terug in hogere rentekosten.
Rood staan
Rood staan bij de bank, wat is het en kan jij ook rood staan bij de bank? In principe betekent rood staan bij je bank gewoon dat je in de min mag staan, dus een negatief saldo op de betaalrekening mag hebben. Je blijft een negatief saldo hebben als je het tekort niet aanvult. Veel banken bieden de optie om rood te staan. Rood staan wordt ook wel een krediet op betaalrekening genoemd en is een vorm van lenen. Dit is wel een zeer dure vorm van geld lenen. Je betaalt veel rente over het bedrag dat je in het rood staat. Sommige banken hanteren wel 15% rente over het saldo dat je negatief staat. Goedkopere aanbieders hanteren een tarief vanaf 8%. Mensen die vaak rood staan worden geadviseerd om een doorlopend krediet af te sluiten. De kosten voor een doorlopend krediet zijn lager dan bij een krediet op betaalrekening.
Tophypotheek
Wat is een tophypotheek? Dit is een zogenoemde hypothecaire lening waarbij je een geldbedrag leent ter waarde van 75% of meer van de executiewaarde. In sommige gevallen worden er hypotheken verstrekt met meer dan 100% van de executiewaarde. Dit is heel uitzonderling maar in dat geval spreken we niet meer van een tophypotheek maar van een supertophypotheek. Waarom worden dergelijke hypotheken verstrekt? Het is met deze hypotheekvormen de bedoeling dat de aankoopprijs van de woning en eventuele transactiekosten geheel uit de geldlening kunnen worden terugbetaald. Het voordeel van deze speciale hypotheken is dat de afnemer daarvan meer recht heeft op fiscale renteaftrek.
Variabele rente
Wat is een variabele rente? Met deze rente kan het zo zijn dat je rentetarief voor een lening of hypotheek iedere maand, kwartaal of jaarlijks wijzigt. In het geval van een verlaging van de rente kan je profiteren maar andersom kan een stijging in je nadeel uitvallen. Met variabele rente bepaald het aanbod en de vraag naar geld de eventuele daling of stijging van de rente. Het gaat hierbij voornamelijk om kortlopend geld. Met variabele rente ben je dus afhankelijk van de bewegingen van de markt. In andere gevallen wordt een lagere of juist hogere rente bepaald door renteopslag op een geldmarkttarief. We noemen dit ook wel het z.g. Euribor tarief. We raden je aan om alleen een lening met variabele rente af te sluiten als je speling hebt in het budget. Sluit je bijvoorbeeld een hypotheek af met variabele rente, dan moet je een eventuele stijging van de rente kunnen opvangen. Doorgaans kan je bij het afsluiten van een lening met variabele rente al meteen profiteren van een lage rente. Maar je hebt nooit zekerheid. Sluit daarom, als het even kan, alleen dit soort leningen af met een korte looptijd en indien je een daling verwacht.
Vaste rente
Mensen die geld lenen en daarbij kiezen voor een vaste rente, die leggen de hoogte daarvan voor meerdere jaren vast. Als je kiest voor dit type rente dan heb je de zekerheid dat je gedurende die jaren altijd hetzelfde rentetarief betaalt. Wel is het zo dat je doorgaans een hogere rente betaalt wanneer je deze langer vastlegt. Wat zijn de voordelen van een vaste rente voor jou? Dit geeft je allereerst veel zekerheid. Je hypotheeklasten blijven iedere maand gelijk. Je hoeft je daarom nooit zorgen te maken over rentestijgingen.
Vertragingsrente
Indien je met de aflossing van je hypotheek te laat bent, te traag, dan kan je geldverstrekker ervoor kiezen om je een vertragingsrente te laten betalen. Deze mag wettelijk nooit hoger zijn dan de rente die in de overeenkomst vermeld staat. De rente mag pas in rekening worden gebracht na de vervaldatum van de factuur.
Vervroegd aflossen
Heb je op den duur voldoende geld over zodat je een lening of hypotheek vervroegd kan aflossen? Dit kan in sommige gevallen gunstig zijn. Een doorlopend krediet kan en mag je altijd vervroegd aflossen. Bij een lening zoals een persoonlijke lening gelden weer heel andere regels en dit is niet vaak mogelijk, tenzij je een boete betaalt. Toch zijn er vanuit de wet regels die het mogelijk maken om een persoonlijke lening vervroegd af te lossen. Leen je een bedrag dat lager dan 40.000 euro is, dan heb je het recht om vervroegd af te lossen. Bij een hoger leenbedrag ben je afhankelijk van datgene wat in de overeenkomst staat. Meestal betaal je extra kosten wanneer je bij een hoger bedrag toch aflost. Dit om de geldverstrekker te compenseren, aangezien die een gedeelte van de rente misloopt.
Wet op het financieel toezicht
Deze wet noemen we afgekort ook wel de Wft. De Wet op het financieel toezicht houdt zich bezig met het toezicht houden op vrijwel de gehele financiële markt. Iedere instelling kan, door zich in te lezen in deze wet, inzien waaraan zij moeten voldoen en hoe de Wft de toezicht regelt. Aangezien de markt steeds in beweging is, is het nodig dat ook de wetgeving meebeweegt. Zodoende worden ook de regels in de Wft alsmaar aangepast en komen er nieuwe regels bij, of vervallen oude regels.
Zakelijk krediet
Wat is een zakelijk krediet? Wanneer je als ZZP’er of MKB’er wat extra bestedingsruimte nodig hebt, dan kan je bij kredietverstrekkers aankloppen voor een zakelijk krediet. Een zakelijk krediet heeft bepaalde voordelen. Ook voor startende ondernemers kan een dergelijke lening uitkomst bieden. Een zakelijk krediet is meestal voordeliger dan een consumentenlening. Sluit je een zakelijk krediet af, dan kan je deze aflossen wanneer je maar wilt. Zakelijke leningen worden doorgaans snel geregeld.

Nog meer belangrijke leentermen?

Bent u nog een term tegen gekomen? En staat hij er nu nog niet tussen? U kunt ons dit laten weten door een mail aan ons te verzenden, of door telefonisch contact met ons op te nemen. Wij zullen de term uiteraard direct aan u uitleggen. En, indien nodig, deze ook toevoegen aan de belangrijke leentermen.