Geld lenen kost geld

Overeenkomst geldlening annuitair.

vereenkomst Geldlening t.b.v. Eigen Woning
De ondergetekenden:
………………………………………………..…………… , en ………………………………………………..…………… ,
wonende te …………………………………………. , wonende te …………………………………………. ,

hierna te noemen geldlener hierna te noemen geldgever
Overwegende dat:

Ondergetekenden op strikt zakelijke basis een overeenkomst van geldlening wensen te af te sluiten.
Verklaren te zijn overeengekomen:

1. Geldlener verklaart van geldgever per ……………………..……….. een lening van € ……..……………..
(zegge: ………………………………………………………………………………………) te hebben ontvangen.

2. Geldlener verklaart deswege de in punt 1. genoemde hoofdsom schuldig te zijn aan geldgever.

3. Over de hoofdsom is geldlener aan geldgever een jaarlijkse rente verschuldigd ter grootte van ………………..……
procent (…….%).

4. Geldlener zal de lening aflossen in dertig jaar volgens een annuïtair aflosschema, met een annuïteit van
€ …………………… (zegge: ………………………………………………………………………………………) per maand.

5. Geldlener mag te allen tijde de lening of een deel daarvan aflossen, zonder dat geldgever een boeterente of
andere kosten in rekening zal brengen.

6. Geldgever kan de hoofdsom onmiddellijk opeisen van geldlener, als het faillissement van geldlener wordt
aangevraagd, geldlener in surséance van betaling geraakt of beslag wordt gelegd op aan geldlener toebehorende
zaken.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en getekend:

te .…………………………………………..…………… , en te .…………………………………………..…………… ,

op……………..…………………………………………. , op ……………….………………………………………. ,

……………………………………………………………… ……………………………………………………………….
(handtekening) (handtekening)
geldlener geldgever

Lening.com